Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současná přípovrchová úložiště

1. 5. 2011

Úložiště radioaktivních odpadů

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě § 26 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Posláním SÚRAO je zajišťovat bezpečné ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukovaných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí.

 

Richard – Litoměřice

Úložiště tvoří malá část bývalého důlního komplexu Richard I, II a III, který má více než 40 km chodeb a překopů. Úložiště bylo vybudováno v subhorizontální desce jílovitého vápence o mocnosti cca 5 m. Nadloží i podloží důlního komplexu je tvořeno nepropustnými slínovci jejichž mocnost přesahuje 50 m. Pod slínovci jsou jemnozrnné pískovce. Úložiště se nachází nad hladinou podzemních vod a je klasifikováno jako podpovrchové. Pro vybudování vlastního úložiště byly využity prostory bývalého vápencového dolu Richard II, které byly dalšími hornickými pracemi v letech 1960 − 1964 rozšířeny do dnešní podoby. Obslužné chodby úložiště jsou 6 − 8 metrů široké a jejich výška se pohybuje v rozmezí 3 − 4 m. Stabilita chodeb je zajištěna železobetonovými rámy ve tvaru rozevřeného obráceného lomeného U. Část železobetonových rámů pocházející z let 1944 − 1945, byla provedena tlakovým litím betonu přímo v prostorách důlních chodeb. Stěny obslužné chodby jsou pokryty stříkaným betonem – takzvaným torkretem. V podlaze zpevněné betonem je umístěna důlní kanalizace s průběžnými retenčními jímkami. Kanalizace ústí do vnější retenční jímky. Podél obslužné chodby o celkové délce 630 m jsou vybudovány jednotlivé ukládací komory, které jsou zabezpečeny vstupními železobetonovými výztužemi. Stěny a strop jsou opět zpevněny torkretem a 1 − 5 m dlouhými svorníky. Odvětrání prostoru úložiště je zajištěno ventilátorem. V úložišti je po celý rok stabilní teplota (cca 10oC). Odpady, které se zde ukládají, jsou plněny zpravidla do dvěstělitrových sudů. Vlastní odpady se umísťují do stolitrových sudů a ty se poté vkládají do sudů o objemu 200 litrů. Prostor mezi oběma sudy se zaplňuje betonem, čímž vzniká okolo menšího sudu s odpadem 5 cm silná ochranná vrstva. Stěna vnějšího sudu je z obou stran pozinkovaná a zvenku natřená antikorozním nátěrem, který chrání uložené sudy před vnějšími vlivy. Bezpečnostní analýzy pro úložiště radioaktivních odpadů Richard jsou prováděny opakovaně, aby zohlednily nové poznatky. Analýzy potvrzují vysokou úroveň bezpečnosti úložiště. Účinnou součást bezpečnosti představují dlouhodobé přírodní bariéry. Provoz úložiště, jeho monitorování, způsob ukládání radioaktivních odpadů a další činnosti zajišťuje Správa úložišť radioaktivních odpadů na základě povolení vyplývajících z atomového zákona a příslušných báňských předpisů. Tyto činnosti jsou pravidelně kontrolovány orgány státního dozoru (SÚJB, ČBÚ, OBÚ).

Mapa úložiště: 

mu1.jpg

 Uložené sudy:

sudy2.jpg

 

Bratrství – Jáchymov

Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudováno v části opuštěného podzemního prostoru bývalého uranového dolu Bratrství. Je jenom nepatrnou částí důlního pole Bratrství, které má rozlohu 9,8 km2 s více než 80 km štol a překopů. Úložiště je situováno v prostoru okolo bývalé těžní štoly, kterou byl vyvážen v 50. letech materiál ze slepé jámy "Zdař Bůh" a okolních dobývek. V roce 1974 byla tato štola s přilehlými komorami adaptována na úložiště radioaktivních odpadů.Pro ukládání byla upravena těžní štola a přilehlé komory s tím, že těžní štola o délce 385 m je obslužnou komunikací. Stěny a stropy komor byly k ukládání radioaktivních odpadů také technicky upraveny. Části chodeb a stropu ve štole jsou zajištěny betonem zakončeným ve stropní části ocelovými nosníky. Podlahy s drenážním systémem a s centrální retenční jímkou jsou taktéž vybetonovány. Toto úložiště je určeno pro odpady, které obsahují přírodní radionuklidy. To znamená pouze ty, které se (samozřejmě v menších koncentracích) vyskytují v přírodě. Takovéto odpady vznikají při provozu určitých typů zářičů ve výzkumu a ve zdravotnictví. Úložiště vzniklo adaptací těžní štoly bývalého uranového dolu, kde bylo pro ukládání upraveno 5 komor o celkovém objemu necelých 1 200 m3. Do provozu bylo uvedeno v roce 1974.

Nákres úložiště:

mu3.jpg

Pohled do ukládací komory:

mu4.jpg

 

Dukovany

 Úložiště Dukovany bylo vybudováno pro zneškodnění radioaktivních odpadů, které vznikají v jaderné energetice a patří do kategorie nízkoaktivních a středněaktivních odpadů. Je to největší a nejmodernější úložiště radioaktivních odpadů v České republice a svou konstrukcí i bezpečností odpovídá úložištím v západoevropských zemích. Úložiště, které je majetkem státu, leží v prostoru jaderné elektrárny Dukovany na katastrálním území obce Rouchovany v okrese Třebíč a zabírá plochu 1,3 ha. Výstavbu úložiště Dukovany zahájila elektrárenská společnost ČEZ, a. s., (tehdejší České energetické závody, s.p.), již v roce 1987. V trvalém provozu je úložiště od roku 1995. Jsou zde ukládány především sudy s provozními odpady z dukovanské i temelínské jaderné elektrárny. Celkový objem úložných prostor 55 000 m3 (zhruba 180 000 sudů) je dostatečný k uložení všech provozních odpadů z obou elektráren, a to i v případě prodloužení jejich plánované životnosti na 40 let. Vysokoaktivní odpady z energetiky, průmyslu a zdravotnictví se v dukovanském úložišti v žádném případě ukládat nebudou. Rovněž vyhořelé jaderné palivo, o němž se v souvislosti s jadernou energetikou hodně diskutuje, v tomto úložišti určitě neskončí.

Jímka se sudy:

mu5.jpg

Uzavírání zaplněné jímky po vyplnění betonem:

mu6.jpg

 

Hostim - Beroun

ÚRAO Hostim bylo zřízeno na základě usnesení vlády ČSR č. 231/1959 a návazných rozhodnutí ministerstva chemického průmyslu a v provozu bylo v letech 1959 až 1964. Nyní je toto úložiště uzavřeno a jsou monitorovány jeho vlivy na životní prostředí.

Schema chodeb v uzavřeném úložišti Hostim:

mu7.jpg

Přístup k uzavřenému úložišti Hostim:

mu8.jpg

 

Zdroj textu a fotografií: Správa úložišť radioaktivních odpadů