Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mapy - Národní geoportál INSPIRE

17. 6. 2012

Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS a jsou dostupné i prostřednictvím SOAP služby Esri ArcGIS Serveru. Oba typy služeb mají shodné názvy a zobrazují stejně vizualizovaná data.

 

gis.jpg

 

 

Na webových stránkách můžeme nalézt různé tématické mapy dle směrnice INSPIRE nebo uživatelské mapy, např.:

 

- Geologie

- Geologická mapa ČR

 

 

Mapové služby  pro další práci s daty lze využít softwarových aplikacích, např. - velikost 100MB. Podrobný návod k připojení vzdálených serverů a služeb se nachází

 

 Seznam služeb pro ČR:

 adresář/název služby  zobrazovaná data
 CENIA/cenia_adresy_ulice  čísla domů a názvy ulic
 CENIA/cenia_arccr  podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy
 CENIA/cenia_arccr_admin  správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ
 CENIA/cenia_chranena_uzemi  územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, biosférické rezervace UNESCO, působnost správ CHKO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, chráněná ložisková území
 CENIA/cenia_corine  CORINE 1990, 2000 a 2006
 CENIA/cenia_corine_zmeny  změny ve využití vybraných ploch mezi CORINE 2000 a 1990
 CENIA/cenia_emas  subjekty registrované v programu EMAS
 CENIA/cenia_fytogeo  fytogeografické členění
 CENIA/cenia_geolog_geomorf  geologické a geomorfologické členění
 CENIA/cenia_hluk  hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyně
 CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste  umístění hřbitovů a pohřebišť
 CENIA/cenia_hust_zalid  hustota zalidnění
 CENIA/cenia_irz  provozovny ohlašovatelů do IRZ
 CENIA/cenia_jdvm  vektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005
 CENIA/cenia_klady_map_ortofot  klady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapy
 CENIA/cenia_klima  klimatické členění
 CENIA/cenia_koupaci_vody  kvalita koupacích vod od roku 2006 do současnosti
 CENIA/cenia_nuts  přehledná mapa NUTS regionů v Evropě až do úrovně NUTS III
 CENIA/cenia_obce_2000   obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP
 CENIA/cenia_obyv_byt  počet obyvatel na 1 byt
 CENIA/cenia_posty  adresy poštovních úřadů
 CENIA/cenia_ppv  potenciální přirozená vegetace
 CENIA/cenia_prehledka  přehledová mapa pro velmi malá a malá měřítka
 CENIA/cenia_rt_automapy  Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000
 CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani  II. vojenské mapování
 CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani  speciální mapy III. vojenského mapování
 CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni  barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 50 cm
 CENIA/cenia_rt_RETM  rastrové ekvivalenty topografických map
 CENIA/cenia_sekm  kontaminovaná místa
 CENIA/cenia_skoly  adresy škol a školských zařízení
 CENIA/cenia_spravni_cleneni

 hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů

 CENIA/cenia_stinovani  stínovaný reliéf
 CENIA/cenia_t_podklad  základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy
 CENIA/cenia_t_popisky  hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů
 CENIA/cenia_typologie_krajiny  typy krajiny
 CENIA/cenia_typy_pud  klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006
 CENIA/cenia_uat  fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza
 CENIA/cenia_uhli  vybavenost budov topením na uhlí
 CENIA/cenia_urady  hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů
 CENIA/cenia_valecne_hroby  válečné hroby
 CENIA/cenia_vetrne_elektrarny  Průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren
 CENIA/cenia_vitr_rychlost  průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí
 CENIA/cenia_vybavenost_obci  vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
 CENIA/cenia_zeleznice_stanice  železniční stanice a zastávky
 INSPIRE/I_7_letecka_dopravni_sit  letecká dopravní síť

 

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE

 

WMS z vektorových dat ČGS

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000, anglická verze

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000, anglická verze

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology

Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quaternary_Map

Radiometrická mapa 1 : 2 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field

Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field

Půdní mapa 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map

Mapa radonového rizika 1 : 500 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk

Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones

Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones

WMS z rastrových podkladů ČGS

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 (anglická verze)

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (Map of water-bearing characteristics - anglická verze)

http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000

(z let 1980-1990) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200

Zdroj: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA